Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Witamy Państwa w nowym projekcie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego

Projekt „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)” realizowany jest przez Związek Miast Polskich, w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach PO KL Dz. 5.2, w okresie dwóch lat (czerwiec 2011 - czerwiec 2013).

 

Z diagnozy w POKL wynika, że jednym z warunków osiągnięcia głównego celu Programu – „wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej” w skali kraju – jest „poprawa efektywności zarządzania w administracji publicznej”.

Środki jakimi gospodarują samorządy stanowią ok. 1/3 łącznych wydatków publicznych w kraju, osiągając 11% PKB. Jednostki samorządu ponoszą też 2/3 wysiłku inwestycyjnego sektora publicznego – przejęły więc główną odpowiedzialność za funkcjonowanie i rozwój infrastruktury służącej dostarczaniu różnorodnych usług społecznych, technicznych i administracyjnych. Tym bardziej wobec obecnego spadku dochodów jst kluczowa jest poprawa efektywności wydatkowania już posiadanych środków, co przełoży się na oszczędności i oczekiwaną przez obywateli poprawę warunków życia.

W tym kontekście wyzwaniem dla każdej jednostki jest stałe doskonalenie zarządzania usługami lokalnymi. Jest to problem dotyczący wszystkich jst i mający znaczenie dla poprawy funkcjonowania administracji samorządowej w skali kraju i jej społecznego odbioru. Jest to również jednym z celów naszych trzech organizacji, jako partnerów rządu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Realizacja tych celów publicznych czyni nas nietypowymi beneficjentami POKL 5.2.1, ale ta odrębność jest przewidziana w obowiązujących warunkach konkursu.

Jednym z istotnych i sprawdzonych źródeł innowacji w jednostkach sektora publicznego jest adaptacja udanych doświadczeń innych jednostek tego sektora. Tworzy to warunki do rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, zwiększa ich motywację do rozwoju osobistego i bardziej efektywnej pracy. Jest najtańszym sposobem szkolenia i podnoszenia kompetencji kluczowych pracowników. Potwierdzają to wyniki zakończonego projektu „Budowanie potencjału JST do lepszego dostarczania usług publicznych” (MF EOG). Badania opinii jego uczestników (lata 2007-9; 800 ankiet) wskazują, że 93% z nich dobrze lub bardzo dobrze ocenia metodę wymiany doświadczeń dot. zarządzania usługami i kontaktów między praktykami z wykorzystaniem wskaźników efektywności realizacji usług przez JST (np. koszt jednostkowy usługi) tj. danych Systemu Analiz Samorządowych (SAS).

Intencją projektu jest rozbudowa systemu monitorowania jakości i wymiany doświadczeń w zarządzaniu usługami publicznymi metodą grup wymiany doświadczeń w obrębie miast, gmin wiejskich i powiatów, oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania usługami.

Rozwój usług publicznych jest tylko jednym z elementów systemu zarządzania strategicznego w jst. Innym elementem są strategie i plany operacyjne jako narzędzia zarządzania. Choć większość jednostek ma już strategię rozwoju z planami operacyjnymi, to systemy ich monitoringu i ewaluacji nie zawsze spełniają standardy jakościowe, ograniczając wykorzystanie nawet dobrych strategii czy programów sektorowych jako rzeczywistych narzędzi zarządzania. Profesjonalny system monitoringu ich wdrażania pozwoli na bardziej efektywne planowanie i alokację własnych środków, okresową ocenę i aktualizację strategii oraz skuteczniejsze wnioskowanie o zewnętrzne środki pomocowe na realizację celów rozwojowych. Wymaga to wzmocnienia umiejętności komórek odpowiedzialnych za monitoring i aktualizację strategii.

W oparciu o tę diagnozę i własne doświadczenia projekt będzie integrować doskonalenie zarządzania usługami z zarządzaniem strategicznym jst i profesjonalnym monitoringiem strategii, co zapewni realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Będzie to nowość w Polsce i wartość dodana projektu w skali kraju.

Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Związek Gmin Wiejskich RP
Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij